Kubernetes Monitoring Stack – Prometheus / Grafana / Alertmanager Slack Integ.

Kubernetes üzerinde Helm kullanarak kolayca monitoring uygulamanızı kurgulayabilir, cluster içerisinde yaşanan tüm detayları anlık izleyebilir, uyguladığınız kurallara göre alarm üretebilirsiniz,

Makale ile ilgili dosyalara https://github.com/mertyakan/kubernetes-monitoring adresinden erişim sağlayabilirsiniz,

Günümüzde sıkça kullanıldığından ürünlerin detaylarını açıklamadan deploy aşamasına geçebiliriz,

Kısaca prometheus kubernetes cluster içerisindeki tüm node’lar üzerinde birer Daemonset yaratarak verileri topluyor, Grafana ile görselleştiriyoruz, Alertmanager ise prometheus üzerindeki verileri inceleyerek yaşanan bir felaketi size bildirim olarak iletiyor,

Kubelet dashboard

İlgili proje için; https://github.com/prometheus-community/helm-charts/tree/main/charts/kube-prometheus-stack helm chart’ını kullanacağız,

Varsayılan olarak hiç bir özelleştirmede bulunmazsanız, aşağıdaki komut deploy için yeterli olacaktır, 

helm install [RELEASE_NAME] prometheus-community/kube-prometheus-stack 

Özelleştirme için;

helm show values prometheus-community/kube-prometheus-stack

veya https://github.com/prometheus-community/helm-charts/blob/main/charts/kube-prometheus-stack/values.yaml dosyasını inceleyebilirsiniz,

Bu makalede 3 parça halinde yaml dosyasını açıklamaya çalışacağım;

1.Prometheus

yaml dosyasını incelediğimizde;

Prometheus’un 50GB disk kullanabileceği, 10 gün sonrasındaki verileri sileceği ve kubernetes üzerinde çalışan mysql verilerini (bkn: Dashboard ID: 7362 ) export edebileceğimiz scrape ayarlarını gözlemliyoruz,

# for prometheus
prometheus:
 prometheusSpec:

  ##### data retention configs
  retention: 10d
  retentionSize: ""

  ###### pvc-config
  storageSpec:
   volumeClaimTemplate:
    spec:
     storageClassName: storageclass
     accessModes: ["ReadWriteOnce"]
     resources:
      requests:
       storage: 50Gi

  ###### scrape configs 
  additionalScrapeConfigs:
  - job_name: mysqld-exporter
   scrape_interval: 5s
   kubernetes_sd_configs:
   - role: endpoints
   relabel_configs:
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_service_label_app_kubernetes_io_name
    regex: (mariadb|mysql)
   - action: keep
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_container_port_number
    regex: 9104
   - action: replace
    source_labels:
    - __meta_kubernetes_pod_name
    target_label: instance

2. Grafana

yaml dosyasını incelediğimizde;

Grafana’nın kullanacağı storageclass’ı belirlenebildiği, defaultta dashboardların Istanbul timezone’u alacağını, ingress olarak expose edildiği ayarlarını gözlemliyoruz,

# for grafana
grafana:
 persistence:
  enabled: true
  storageClassName: storageclass
 service:
  type: LoadBalancer
 defaultDashboardsTimezone: "Europe/Istanbul"

 ingress:
  annotations:
   kubernetes.io/ingress.class: nginx
  enabled: true
  path: /
  hosts:
   - burayaurl.gelecek
  tls:
   - secretName: tls-secret
    hosts:
    - "*.url.com"

3.Alertmanager

En alengirli kısma geldik 😀 yaml dosyasını inceleyelim;

Bu makalede, alertmanager’ın ürettiği bildirimleri slack ile alıyoruz.

Aslında en alttan başlayarak yorumlayacak olursak;

 • Receivers kısmında slack konfigürasyonu gerçekleştiriliyor, slack üzerinde yeni bir kanal açıyorsunuz ve https://api.slack.com üzerinde ilgili kanal’a webhook ekliyorsunuz,
 • Title ve dosya sonuna kadar olan tüm satırlar slack’te göreceğimiz bildirimin içerikleridir, bu config yeterli düzeyde bilgi aktarmaktadır, aşağıda örnek bir bildirimi gözlemleyebilirsiniz;
Ornek alarm ciktisi – slack

 • Alarmlar için hangi severity durumunda bildirim göndereceğini match kısmında düzenlebiliyorsunuz,
 • Route kısmında hangi alıcıları bu bildirimlerin gideceği kısmı düzenliyoruz,
 • Birden fazla alıcı oluşturabilirsiniz detaylar için Alertmanager sayfasını inceleyebilirsiniz.
# for alertmanager
alertmanager:
 enabled: true
 config:
  global:
   resolve_timeout: 1h

  route:
   group_by: ['alertname']
   #group_wait: 1s
   #group_interval: 3m
   #repeat_interval: 30m
   receiver: 'prometheus-test-slack'
   routes:
    -
     match:
      severity: critical|warning
     receiver: 'prometheus-test-slack'

  receivers:
  - name: 'prometheus-test-slack'
   slack_configs:
   - api_url: 'https://hooks.slack.com/buraya-api-slack-url'
    channel: 'prometheus-test'
    send_resolved: false
    icon_url: https://avatars3.githubusercontent.com/u/3380462
    title: |-
     [{{ .Status | toUpper }}{{ if eq .Status "firing" }}:{{ .Alerts.Firing | len }}{{ end }}] {{ .CommonLabels.alertname }} for {{ .CommonLabels.job }}
     {{- if gt (len .CommonLabels) (len .GroupLabels) -}}
      {{" "}}(
      {{- with .CommonLabels.Remove .GroupLabels.Names }}
       {{- range $index, $label := .SortedPairs -}}
        {{ if $index }}, {{ end }}
        {{- $label.Name }}="{{ $label.Value -}}"
       {{- end }}
      {{- end -}}
      )
     {{- end }}
    text: >-
     {{ range .Alerts -}}
     *Alert:* {{ .Annotations.title }}{{ if .Labels.severity }} - `{{ .Labels.severity }}`{{ end }}
     *Description:* {{ .Annotations.description }}
     *Details:*
      {{ range .Labels.SortedPairs }} • *{{ .Name }}:* `{{ .Value }}`
      {{ end }}
     {{ end }}

Daha önce Alertmanager ile ilgili bir çalışmanız olmadıysa ilk görüşte karışık gelebilir,

Özetle, öncesinde kuralları belirliyoruz, bu stack içerisinde bazı kurallar otomatik olarak entegre oluyor, ayrıca kural eklemek isterseniz, https://awesome-prometheus-alerts.grep.to/rules#kubernetes sitesini şiddetle tavsiye ederim

Kurallar çok fazla olduğundan ayrı bir yaml dosyasında tuttum

groups:
- name: AllRules
 interval: 5s
 rules:
 - alert: PrometheusJobMissing
  expr: absent(up{job="prometheus"})
  for: 0m
  labels:
   severity: warning
  annotations:
   summary: Prometheus job missing (instance {{ $labels.instance }})
   description: "A Prometheus job has disappeared\n VALUE = {{ $value }}\n LABELS = {{ $labels }}"

 - alert: PrometheusTargetMissing
  expr: up == 0
  for: 0m
  labels:
   severity: critical
  annotations:
   summary: Prometheus target missing (instance {{ $labels.instance }})
   description: "A Prometheus target has disappeared. An exporter might be crashed.\n VALUE = {{ $value }}\n LABELS = {{ $labels }}"

#kubernetes
 - alert: KubernetesMemoryPressure
  expr: kube_node_status_condition{condition="MemoryPressure",status="true"} == 1
  for: 2m
  labels:
   severity: critical
  annotations:
   summary: Kubernetes memory pressure (instance {{ $labels.instance }})
   description: "{{ $labels.node }} has MemoryPressure condition\n VALUE = {{ $value }}\n LABELS = {{ $labels }}"

kubernetes compute resource / cluster dashboard

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.